(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Rubrika: Daň z příjmů

Novinka 2014: Pokud podáme přiznání ne déle než 30 dní po lhůtě, pokuta bude poloviční

Po novele daňového řádu s účinností od 1.1.2014 platí nová norma uvedená v § 250 odst. 7: Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a b) v daném kalendářním roce nebylo správcem…
Read more

Srážková daň na příjmy autorů do výše 10.000 Kč (dosud do 7.000 Kč); nebude již omezeno pouze na příspěvky do novin, televize a rozhlasu.

Od roku 2014 se mění ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Nově tedy příjmy autorů (z autorských práv)  plynoucí ze zdrojů na území České republiky budou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (dosud tato…
Read more

Srážková daň pouze pro dohody o provedení práce, a to s měsíční odměnou do 10.000 Kč.

Od roku 2014 (s novým zněním § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) dochází k tomu, že zaměstnavatel bude srážet srážkovou daň: jen u příjmů na základě dohody o provedení práce (dosud taková výslovná podmínka nebyla, jakkoli se v praxi srážková daň nejčastěji týkala právě příjmů vyplácených na základě dohody o provedení práce),…
Read more

Daňová informační schránka bude k 1.1.2014 automaticky zřízena všem právnickým osobám

Daňová informační schránka (viz www.daneelektronicky.cz)  bude od 1. 1. 2014 automaticky zřízena všem subjektům, jimž je zpřístupněna datová schránka (tedy zejména všem právnickým osobám, tedy například všem s.r.o. a a.s., ale také například všem daňovým poradcům a advokátům). Odpadne dále nutnost vlastnit uznávaný elektronický podpis, který je zapotřebí každoročně za poplatek obnovovat. Nově bude DIS přístupná na…
Read more

Justices Pass on Tax Case From Online Merchants

The United States Supreme Court on Monday let stand a ruling from New York’s highest court requiring Internet retailers to collect sales taxes even if they have no physical presence in the state. As is their custom, the justices gave no reasons for their decision not to hear the case, which involved Amazon.com, the online…
Read more

Daňové opravné položky k pohledávkám od roku 2014 jinak

Od roku 2014 se pro účely tvorby daňově účinných opravných položek pohledávky nebudou dělit podle výše hodnoty a ani u nich nemusí být zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení (výjimka níže). Vytvořené opravné položky budou mít pouze dvě možné výše: Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravné položky až…
Read more

Opravy nebo technické zhodnocení prováděné nájemcem – daňové důsledky

V podnikatelské praxi se celkem často  lze setkat se situací, kdy nájemce na své náklady pořizuje určité změny na pronajaté nemovitosti.  Všem, kteří se chtě nechtě o oblast daní zajímají,  je jasné, že zcela jiný osud v daních mají opravy (tj. zejména uvádění majetku do stavu předešlého nebo do stavu provozuschopného)  a zcela jiný osud…
Read more

Is Today – the Anniversary of the Income Tax – the Worst Day in American History?

V roce 1913 v USA zavedli daň z příjmů: sazba byla v max. výši 7%, přiznání k dani mělo pouze dvě strany a celá daňová legislativa měla pouze 400 stran. Nyní je v USA horní sazba 39,6% a daňová legislativa má 74.000 stran. Nepřipomíná nám to u nás také něco podobného?

Daňové změny 2014: Senát rozhodne 9. října

Dne 25.09.2013 Vláda ČR v demisi schválila návrhy zákonných opatření v oblasti daní. Nyní je na tahu Senát. Senát má na schůzi zahájené ve středu 9. října rozhodovat mimo jiné o následujících návrzích: Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Oproti původní…
Read more

NSS: Nerealizované kursové rozdíly neovlivňují základ daně, i když jsou zaúčtovány

Před časem rozvířil i tak dost neklidné vody daňového práva tento judikát NSS: I. Daně lze stanovit pouze na základě zákona, což se děje v rámci legislativního procesu, na základě zákonem stanoveného postupu. Pouze při dodržení zákonných podmínek lze mít za legitimní určení předmětu zdanění. Je proto zcela nepřípustné, aby předmět zdanění, tedy to, co…
Read more