(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Štítek: nový občanský zákoník

Věci v novém občanském zákoníku – několik poznámek

Několik poznámek k obsahu pojmu věci v NOZ: nový občanský zákoník (NOZ) používá pojem věci jako legislativní zkratku, jako věc v právním smyslu, res iuris  jedná se tedy o právní konstrukt –  není vůbec podstatné, co jako věc skutečně existuje v reálném světě  proto se věcí stává, například i podíl v obchodní korporaci nebo pohledávka…
Read more

Pozor na předem udělený souhlas s postoupením smlouvy dle NOZ od 2014

 V novém občanském zákoníku účinném od 1. ledna 2014  se v ust. § 1897 odst. 1 uvádí: Postoupení smlouvy je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu. Souhlasila-li předem, je postoupení smlouvy vůči postoupené straně účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy jí postupník postoupení smlouvy prokáže. K uvedenému textu je snad…
Read more

Zprostředkování podle nového občanského zákoníku – několik poznámek

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. Smlouva o zprostředkování nahrazuje v občanském právu dosavadní smluvní typ, který občanský zákoník upravil jako smlouvu o obstarání věci.  Současně platí, že nová úprava se inspiruje stávajícím obchodním zákoníkem (§ 642 a následující obchodního…
Read more

Daň z převodu nemovitostí od roku 2014 nově – Senát zákonné opatření schválil

Zřejmě jsme si povšimli, že Senát dne 09.10.2013 schválil zákonné opatření vlády stran nově koncipované tzv. daně z nabytí nemovitých věcí. Co tedy bude od roku 2014 zejména nového: Daň dosud pojmenovaná jako daň z převodu nemovitostí se nyní bude nazývat jako daň z nabytí nemovitých věcí Jak plyne již z výše uvedené změny názvu,…
Read more

Daňové změny 2014: Senát rozhodne 9. října

Dne 25.09.2013 Vláda ČR v demisi schválila návrhy zákonných opatření v oblasti daní. Nyní je na tahu Senát. Senát má na schůzi zahájené ve středu 9. října rozhodovat mimo jiné o následujících návrzích: Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Oproti původní…
Read more

Výběr novinek práva obchodních korporací v roce 2014

 Společně s novým občanským zákoníkem vstoupí dne 1. 1. 2 1014 v účinnost i zákon o obchodních korporacích ( zákon č. 90/2012 Sb.). Oba dva zmíněné zákony byly publikovány (jsou tedy platné) ve Sbírce zákonů již dne 22. 3. 2012.  Přestože zůstává zatím nejasná otázka, zdali tyto zákony vůbec vstoupí v platnost skutečně v lednu…
Read more

„Nesvéprávné“ právnické osobě bude moci soud určit opatrovníka; pravidla jsou navíc nebezpečně vágní

Nový občanský zákoník (měl by být účinný od 1.1.2014) se vrací  (viz Obecný zákoník občanský ABGB do roku 1950) ohledně právnických osob k tzv. teorii fikce, tj. považuje právnické osoby za nesvéprávné, tj. nemající vlastní vůli. Tato paradigmatická změna přináší mnohé důsledky – jedním z nich je skutečnost, že nově bude moci soud právnickým osobám…
Read more

Nový pohled na soukromé právo v právní doktríně

Profesor Telec se ve svém článku (zdroj viz níže) domnívá, že v návaznosti na dlouholeté výzkumné a legislativní práce nad novým občanským zákoníkem dospěla větší část civilistické obce k nutnosti jiného nežli dosavadního (post)komunistického pohledu na soukromé právo. Základní rys tohoto odlišného nazírání spočívá podle něj v těchto znacích či myšlenkových procesech: internacionalizace soukromého práva, v níž zvláštní úlohu sehrává jeho evropeizace konstitucionalizace soukromého práva…
Read more

Nový občanský zákoník projedná senát 25.1.2012 – bude účinnost posunuta na 2016?

Na pořadu 16. schůze senátu od 25.1.2012 je prvním bodem projednání návrhu nového občanského zákoníku. Text schválený Poslaneckou sněmovnou dne 9.11.2011 navrhuje ústavně-právní výbor senátu pozměnit pouze tak, aby účinnost tohoto zákona byla až od roku 2016 (a nikoli 2014, jak schválila sněmovna). Uvidíme, jak to celé nakonec dopadne.