(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Zaslání zmocněncem plné moci pouze v kopii nezakládá pochybnosti

Z rozsudku NSS ze dne 18.2.2019 čj. 4 Afs 353/2018 (Manta Ray):

Daňový subjekt podal odvolání proti zajišťovacímu příkazu.  Správce daně o tomto odvolání rozhodl pozdě (déle než 30 dní od podání odvolání), proto ve smyslu § 168/1 daňového řádu  se předmětný zajišťovací příkaz stalo neúčinným.  Správce daně proti tomu namítal,  že tato lhůta neuplynula,  neboť  správce daně vydal výzvu k odstranění vad plné moci, pročež tedy  ve smyslu § 34 daňového řádu se výše zmíněná  lhůta se zastavila  až do odpovědi na tuto výzvu;  v důsledku toho pak tedy podle názoru správce daně rozhodnutí o odvolání proti  zajišťovacímu  příkazu bylo vydáno včas.  Soudy  však  Odvolacímu finanční ředitelství za pravdu nedaly.

Městský soud v Praze se ztotožnil s argumentací daňovém subjektu.  Konstatoval, že pro vydání výzvy  k odstranění  pochybnosti ohledně plné moci nebyl důvod,  neboť ohledně udělení plné moci neexistovaly pochybnosti.  Proti tomuto rozhodnutí podalo kasační stížnost  Odvolací finanční ředitelství, které zejména tvrdilo, že  nepostačí, pokud plná moc byla zaslána v kopii (pokud tedy nebyla zaslána z datové schránky zmocnitele).

 Nejvyšší správní soud  se s názorem Odvolacího finančního ředitelství neztotožnil:

  •  předchozí rozhodnutí NSS (zejména 1 As 96/2015-32)  týkající se správního řádu jsou aplikovatelná i pro daňový řád,  pročež tedy neexistuje povinnost,  aby plná moc byla předložena v originále nebo v ověřené kopii
  • pro závěr, že o vzniku zastoupení  nevznikly důvodné pochybnosti,  svědčí podle NSS i okolnost,  zástupce současně s plnou mocí zaslal i podání (odvolání),  jež obsahuje zřejmé, že je s danou věcí seznámen
  • pro závěr, že o vzniku zastoupení  nevznikly důvodné pochybnosti,  shledal NSS  také podstatné,  že zástupce je advokát,  který by se v případě aktivně zapojeni do daňového řízení bez zmocnění vystavil riziku kárného postihu
  • NSS  také konstatoval, že daňový řád nestanovuje, aby plná moc byla s úředně ověřeným podpisem

Shrnutí:  Tento judikát lze vnímat jako potvrzení toho,  že v obvyklých případech není nutné,  aby plná moc k zastupování byla na finanční úřad doručena v originálu,  resp. aby musela být doručena z datové schránky zmocnitele.  Potvrzuje se zde tedy (s výhradou podmínek stanovených v tomto judikátu) správnost i takového postupu, že  zmocnitel (typicky daňový poradce nebo advokát)  současně s podáním (například odvolání)  zašle na finanční úřad plnou moci (v kopii).

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: