(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Pro odpočet DPH zákon nestanovil podmínku, že zdanitelné plnění musí být předem dohodnuto a specifikováno podle písemné smlouvy.

Ve zdůvodnění  rozsudku ze dne 31.8.2005 čj. 1 Afs 15/2004-89 Nejvyšší správní soud uvádí:

Dle odstavce 2 (zákona č. 588/1992 Sb., dále ZDPH) plátce uplatňuje nárok na odpočet na základě daňového dokladu zaúčtovaného podle zvláštního předpisu (odkaz na zákon o účetnictví) se všemi předepsanými náležitostmi. V dalších odstavcích § 19 ZDPH nejsou obsaženy další omezující podmínky pro uplatnění nároku na odpočet, které by se na případ stěžovatele vztahovaly. Z výše uvedeného vyplývá, že zákon o DPH nestanoví jako požadavek na uplatnění odpočtu skutečnost, aby zdanitelné plnění bylo předem dohodnuto a specifikováno na základě písemné smlouvy. Závěry Městského soudu v Praze o tom, že realizaci jednotlivé reklamní akce ve prospěch stěžovatele mělo předcházet další jednání smluvních stran ohledně výše částky, jsou logické, ovšem nemohou být samy o sobě důvodem pro neuznání nároku na odpočet DPH, neboť zákon takovou podmínku nestanoví.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: