(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu lze podat i bez předchozí stížnosti; žalobu je nutno podat do 2 měsíců od zásahu

Dne 5.4.2018 vyšlo třetí letošní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Zde je možno nalézt také rozhodnutí rozšířeného senátu NSS ze dne 5.12.2017 čj. 1 Afs 58/2017-42 (č. 3686/2018 Sb.NSS) ve věci žalobkyně HOPR TRADE CZ s.r.o. týkající se ochrany před nezákonným zásahem. Zásadní právní věty jsou ve sbírce uvedeny takto:

I. Podání žaloby, kterou se žalobce domáhá pouze určení, že zásah byl nezákonný, není podmíněno vyčerpáním jiných právních prostředků ochrany nebo nápravy před správním orgánem ve smyslu § 85 s. ř. s. Subjektivní lhůta pro podání žaloby běží od okamžiku, kdy se do sféry žalobce dostanou takové informace, na jejichž základě mohl seznat, v čem jednání veřejné správy, jež má být nezákonným zásahem, spočívá a že je zaměřeno proti němu.

II. Stížnost ani žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti dle § 261 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, není jiným právním prostředkem ochrany nebo nápravy ve smyslu § 85 s. ř. s., který je nutno před podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správce daně vyčerpat. Případné podání takové stížnosti nemá vliv na běh subjektivní lhůty pro podání žaloby.

Z výše uvedeného tedy pro praxi vyplývá:

  • Pokud chceme, aby soud určil („určovací“ žaloba), že již ukončený zásah byl nezákonný, je nutno takovoužalobu  podat nejpozději do 2 měsíců od takového zásahu
  • Podání stížnosti (dle § 261 daňového řádu) je možné, nikoli však nutné; na běh výše uvedené lhůty nemá podání stížnosti žádný vliv
    • irelevance podání stížnosti na běh subjektivní (2-měsíční) se neaplikuje zpětně; jedná se o judikatorní odklon (dříve odlišně rozsudek NSS ve věci Easy Working)

Tedy praktické doporučení pro žalobu (určovací i zápůrčí) proti nezákonnému zásahu:

  1. každopádně podat včas (do 2 měsíců) žalobu
  2. eventuálně podat i stížnost dle § 261 daňového řádu (tato stížnost nemá vliv na běh výše uvedené 2-měsíční lhůty)

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: