(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

DPH u osobního automobilu používaného i soukromě

Při používání jakéhokoli majetku „smíšeným“ způsobem, tj. jak pro podnikání tak pro jiné (řekněme osobní) účely, vzniká vždy povinnost určitým způsobem vypořádat DPH. Platí to tedy i pro takto používaný osobní automobil (o němž budeme dále hovořit zejména proto, že patří k nejčastěji používaným, a tedy i diskutovaným, majetkům).

Pojďme se nyní spolu alespoň stručně a snad i přehledně tímto problémem „prokousat“:

  • pokud se jedná o automobil pořízený před 1.4.2011, pak (zejména dle bodu 5 přechodných ustanovení zákona č. 47/2011 Sb.) obecně (první možnost) platí, že nárok na odpočet DPH (z pořizovací ceny automobilu a také z nákupu PHM, oprav a údržby) vzniká pouze v poměrné výši odpovídající předpokládanému rozsahu použití pro ekonomickou činnost. Pokud se jedná o automobil na leasing, postupuje se obdobně, tj. uplatní se odpočet DPH z nájemného pouze v poměrné výši, například podle poměru počtu km ujetých pro podnikatelské účely vůči počtu km ujetých na všechny jízdy za zdaňovací období (čtvrtletí nebo měsíc).
  • u automobilu pořízeného před 1.4.2011 existuje ovšem ještě druhá možnost, a sice uplatnit nárok na odpočet  (z pořizovací ceny automobilu a také z nákupu PHM, oprav a údržby) v plné výši, přičemž faktické použití tohoto automobilu pro nepodnikatelské účely (zejména pro osobní spotřebu podnikatele nebo jeho zaměstnanců) se pak považuje za poskytnutí služby a je tedy potřeba z něj přiznat DPH na výstupu (je zde povinnost vystavit doklad o použití dle § 29 zákona o DPH za každé zdaňovací období, v němž byl automobil použit pro nepodnikatelské účely; základ daně se zde stanoví ve výši celkových vynaložených nákladů dle § 36 odst. 6 písm. b) zákona o DPH ). Pokud se jedná o automobil na leasing, postupuje obdobně, tj. nejprve uplatní nárok na odpočet z nájemného v plné výši, a následně přiznává DPH na výstupu při každém použití automobilu pro nepodnikatelské účely.
  • pokud se jedná o automobil pořízený po 1.4.2011 (včetně), dochází zejména k různému režimu mezi automobilem pořízeným do vlastnictví (do majetku) a automobilem pořízeným na leasing. V případě automobilu pořízeného do vlastnictví (tedy nikoli na leasing) lze použít výhradně metodu uplatnění odpočtu v poměrné výši, a to za použití tzv. „poměrného koeficientu“ (= podíl použití automobilu pro podnikání, například jako: počet km pro podnikání / počet km celkem)
  • u automobilu pořízeného po 1.4.2011 se tedy při použití zmíněného „poměrného koeficientu“ postupuje konkrétně tak, že se v okamžiku uplatnění odpočtu DPH z pořizovací ceny stanoví poměrný koeficient kvalifikovaným odhadem.  Po skončení kalendářního roku se poměrný koenficient stanoví podle skutečnosti, tj. podle skutečného počtu km ujetých pro podnikatelské účely vůči všem ujetým km v daném roce; bude-li se takto stanovený roční poměrný koeficient lišit od kvalifikovaného odhadu o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu se musí snížit, resp. může snížit (za použití řádku 45 přiznání k DPH).
  • u automobilu pořízeného po 1.4.2011 na leasing se může vedle výše popsaného způsobu (za použití „poměrného koeficientu“) i nadále (tj. i po 1.4.2011) používat i druhý způsob, tj. uplatnit odpočet DPH v plné výši a následně dodanit (tj. přiznat DPH na výstupu) z každého použití pro nepodnikatelské účely.
  • Pokud byl použit poměrný nárok na odpočet v roce pořízení automobilu, je potřeba i v dalších čtyřech letech sledovat poměr použití pro podnikatelské a osobní účely. Pokud poměrný koeficient (viz výše) se změní o více než 10 procentních bodů, je plátce povinen odpočet upravit směrem dolů (resp. oprávněn jej opravit směrem nahoru).
 Zpracováno za použití:  BENDA, Václav. DPH v roce 2012. 1. vyd. Praha: Svaz účetních, 2012, 64 s. Metodické aktuality Svazu účetních.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: