(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Žaloba proti nezákonnému zásahu: aktuální shrnutí

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem je pouze subsidiárním prostředkem ochrany, a to vůči:

 1. právním prostředkům dostupným u správních orgánů (viz RS NSS ze dne 31.8.2005 čj. 2 Afs 144/2004-110, Lesy Vyšší Brod)
 2. jiným druhům žalob ve správním soudnictví:
  1. žaloba proti rozhodnutí (viz např. NSS ze dne 4.8.2005 čj. 2 Aps 3/2004-42)
  2. žaloba na ochranu před nezákonným zásahem (viz NSS ze dne 20.7.2011 čj. 1 Aps 1/2011-101, F plus H)

K otázce vztahu mezi žalobou proti rozhodnutí a žalobou na ochranu před nezákonným zásahem NSS ve výše uvedeném rozsudku ze dne 4.8.2008 uvedl, že „přímo žalovat nezákonný zásah je proto možno jen tehdy, pakliže ochrana jinými právními prostředky není možná. Vztah obou zmíněných žalobních typů tak lze označit za primát žaloby proti rozhodnutí, kdy sekundární možnost podání úspěšné žaloby proti nezákonnému zásahu nastupuje teprve tehdy, pokud žaloba proti rozhodnutí nepřipadá v úvahu, a to ani po „zprocesnění“ zásahu jinými právními prostředky ve smyslu ustanovení § 85 s. ř. s.“ (potvrzeno RS NSS ze dne 21.11.2017, čj. 7 As 155/2015-160, EUROVIA CS, bod 42).

Nezákonným zásahem může být:

 1. zahájení daňové kontroly
  1. po uplynutí lhůty pro stanovení daně nebo
  2. bezdůvodně opakovanou
 2. provádění daňové kontroly
  1. excesy při zjišťování skutečností a zajišťování důkazů v podnikatelských prostorách, event. obydlí daňového subjektu
 3. nečinnost při kontrole (viz RS NSS čj. 1 Afs 183/2014-55, ALGON PLUS)
 4. odepření práva nahlížet do spisu (pokud se jedná o podstatnou část spisu nebo pokud tak správce daně učiní opakovaně a hrubým způsobem) (viz 9 Afs 85/2016-51, ELEKTRA PV, bod 31)

AVŠAK, pomocí zásahové žaloby nelze nelze docílit „předstižného“ posouzení zákonnosti takových jednotlivých procesních úkonů správce daně, které samy o sobě nemají povahu zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s., ale jejichž zákonnost může mít význam při posuzování zákonnosti případného rozhodnutí, jímž by na základě zjištění z daňové kontroly byla stanovena daň“ (ALGON PLUS, bod 42).

TAKÉ: „Extenzivní výklad pojmu zásah by umožnil rozložit daňové řízení v nespočetnou řadu individuálních zásahů, které by mohl daňový subjekt napadnout nespočtem zásahových žalob. To by v podstatě znamenalo zablokování probíhajícího daňového řízení (ELEKTRA PV, bod 20)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: