Podmínky pro řízení ve správním soudnictví

Podmínky pro řízení jsou i ve správním soudnictví vnímány jako takové podmínky, za nichž soud může rozhodovat ve věci samé; jejich nedostatek tedy brání soudu vydat meritorní rozhodnutí (srov. § 103 OSŘ podpůrně za použití § 64 SŘS). § 103 OSŘ: Kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout…
Read more