(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Archiv rubriky: DPH

Zásada zneužití práva dle ESD

Z rozsudku ESD ze dne 21.2.2006 ve věci C-255/02 (Halifax): Taková plnění, jako jsou plnění dotčená v původním řízení, jsou dodáním zboží nebo poskytnutím služeb a hospodářskou činností ve smyslu čl. 2 bodu 1, čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS, pokud splňují…
Read more

Zásada efektivity v systému DPH

V rozsudku ESD ze dne 27.2.2003 ve věci C-327/00 (Santex) je možno v bodě 55 číst: However, for the purpose of applying the principle of effectiveness, each case which raises the question whether a national procedural provision renders application of Community law impossible or excessively difficult must be analysed by reference, in particular, to the…
Read more

Pro odpočet DPH zákon nestanovil podmínku, že zdanitelné plnění musí být předem dohodnuto a specifikováno podle písemné smlouvy.

Ve zdůvodnění  rozsudku ze dne 31.8.2005 čj. 1 Afs 15/2004-89 Nejvyšší správní soud uvádí: Dle odstavce 2 (zákona č. 588/1992 Sb., dále ZDPH) plátce uplatňuje nárok na odpočet na základě daňového dokladu zaúčtovaného podle zvláštního předpisu (odkaz na zákon o účetnictví) se všemi předepsanými náležitostmi. V dalších odstavcích § 19 ZDPH nejsou obsaženy další omezující…
Read more

Základ DPH je v zásadě subjektivně určenou hodnotou, tj. hodnotou skutečně obdrženou– výjimka pouze restriktivně

Z rozsudku Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2012 ve spojených věcech C-621/10 („Balkan and Sea Properties“ ADSITS) a C-129/11 (Provadinvest OOD): Základ daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu je v souladu s obecným pravidlem zakotveným v článku 73 směrnice o DPH tvořen protiplněním skutečně získaným za takové dodání zboží…
Read more

Pokuta dle § 98 ZDPH je zřejmě v rozporu s unijním právem

Soudní dvůr EU se ve svém rozhodnutí ze dne 19.7.2012 ve věci C-263/11 vyjádřil, že: Unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že není vyloučeno, že pravidlo vnitrostátního práva, které umožňuje uložit pokutu ve výši obvyklé sazby daně z přidané hodnoty uplatnitelné na základě hodnoty zboží, které bylo předmětem uskutečněných dodávek, jednotlivci, který nesplnil svoji povinnost nechat se zapsat do…
Read more

DPH u osobního automobilu používaného i soukromě

Při používání jakéhokoli majetku „smíšeným“ způsobem, tj. jak pro podnikání tak pro jiné (řekněme osobní) účely, vzniká vždy povinnost určitým způsobem vypořádat DPH. Platí to tedy i pro takto používaný osobní automobil (o němž budeme dále hovořit zejména proto, že patří k nejčastěji používaným, a tedy i diskutovaným, majetkům). Pojďme se nyní spolu alespoň stručně a snad…
Read more

Obecné zásady používané při rozhodování ESD o DPH

Některé obecné zásady používané při rozhodování Evropského soudního dvora (ESD) o DPH: a) Zásada právní jistoty při výkonu pravomocí musejí členské státy respektovat obecné právní zásady, které jsou součástí právního řádu Společenství, zejména zásadu právní jistoty a zásadu proporcionality (odkaz na předchozí rozsudky ze dne 18. prosince 1997, Molenheide a další, C286/94, C340/95, C401/95 a C47/96, Recueil, s. I7281, bod 48) zásada právní…
Read more

Odpočet DPH v „poměrné“ nebo „zkrácené“ výši?

Odpočet DPH v poměrné výši = Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti (viz § 75 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, dále ZDPH). Odpočet DPH ve zkrácené…
Read more

Jídlo (potravina) jako zboží (14% DPH) nebo jako služba (20% DPH)?

Podle rozhodnutí ESD ze dne 10.3.2011 ve spojených věcech C-497/09 (Manfred Bog), C-499/09 (CinemaxX Entertainment), C-501/09 (Lothar Lohmeyer) a C-502/09 (Fleischerei Nier): Pokud jde o pojem „dodání zboží“, článek 5 odst. 1 šesté směrnice stanoví, že takovým dodáním se rozumí převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník. V tomto ohledu judikatura Soudního dvora uvádí, že…
Read more

Princip jednotnosti poskytnutého plnění

Princip jednotnosti poskytnutého plnění = plnění by nemělo být v zájmu fungujícího systému DPH  uměle děleno. Pokud dvě nebo několik dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani průměrnému spotřebiteli je tak těsně spojeno, že z ekonomického hlediska objektivně tvoří celek, jehož rozdělení by mělo umělou povahu, všechna tato dílčí plnění nebo tyto úkony tvoří…
Read more