Ing. Roman Landgráf - daňový poradce


deutsche version

 

 

homepage  

kontakty

napište nám


 Nabídka služeb:

Naše kancelář se věnuje daňovému poradenství již od roku 1995. Jsme a vždy jsme byli kanceláří, která se orientuje zejména na vysokou odbornou profesionalitu služeb, dokonalou diskrétnost a velmi vstřícný vztah ke klientům. Pro dosažení maximální efektivity práce se od počátku orientujeme na nejmodernější výpočetní a komunikační techniku, zejména na plné využívání internetu.
Pro dosažení maximální možné právní jistoty mají všichni naši zákazníci s námi uzavřeny velmi podrobné a precizní smlouvy o poskytování (či poskytnutí) daňového poradenství či smlouvy o vedení účetnictví.
Nabízené služby se snažíme provádět dle potřeby v krátkých termínech a v rozumných cenových relacích.

Daňové poradenství:

Úvodem dovolte jen několik vět o současném právním postavení služeb daňového poradce. Tato činnost je prováděna podle zákona 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, dle kterého spočívá v provádění právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a podobných plateb, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí.  Přímo v  tomto zákoně je též zakotvena právní jistota pro klienty daňového poradce, neboť se zde v § 6 říká, že daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce. K tomu je vhodné poznamenat, že naše kancelář je pojištěna na tuto škodu do výše pojistného plnění 10,000.000 Kč, což výrazně zvyšuje jistotu našich zákazníků.

Nabízíme Vám v současné době širokou škálu daňově poradenských služeb a jejich variant podle Vašich požadavků. Uvádíme jen některé pro ilustraci:

·        zastupování před finančními úřady (vyřizování zde všech záležitostí za zákazníka)

·        podpora či plné zastupování při daňových kontrolách či jiných postupech a řízeních vedených finančním úřadem

·        vedení sporu se správcem daně, včetně podávání stížností, odvolání a soudních žalob

·        odborná stanoviska, podklad pro zásadní podnikatelská rozhodnutí

·        pravidelný dohled (např. 1 - 2 x za měsíc) nad účetními operacemi

·        provádění konzultací dle přání zákazníka, např. při zásadních rozhodováních ovlivňujících významným způsobem zdanění (leasing, odpisy, investice, opravy, rekonstrukce, převody kapitálu mezi několika společnostmi, zakládání společností, podepisování významných kupních a jiných smluv atd.)

·        provádění analýz a rozborů z hlediska optimalizace daňových povinností

·        odpovídání na konkrétní dotazy, nejlépe písemnou formou nebo e-mailem

·        ve lhůtách stanovených zákony kompletní zpracování a podání daňových přiznání

·        právní poradenství ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (spolupráce při sestavování různých obchodně-, občansko-  i pracovněprávních smluv či dokumentů)


Všechny nabízené služby mají zejména tyto tři hlavní cíle:

ð  optimalizovat (tj. snížit) daňovou povinnost v největší možné míře vymezené platnými zákony

ð včas zabránit všem chybám, které mají za následek postihy od finančního úřadu, často velmi citelné

ð ochránit v maximální možné míře práva klienta při daňových kontrolách a jiných řízeních a postupech vedených finančním úřadem


Nabízíme též v případě potřeby možnost komunikace v německém jazyce .

  Stanovení ceny za služby daňového poradenství:

 • za běžné porady v naší kanceláři účtujeme smluvní odměnu ve výši 1.000 – 2.000 Kč (dle obtížnosti) za každou započatou hodinu, při telefonické poradě  odměna ve výši 400-500 Kč za každou započatou čtvrthodinu
 • za  jednotlivé úkony v rámci činnost daňového poradenství náleží daňovému poradci smluvní odměna dle smluvního tarifu.
 • Výše konkrétní smluvní odměny dle smluvního tarifu je vždy stanovena před zahájením provádění tohoto úkonu. U méně obtížných úkonů se může snížit smluvní odměna až na polovinu.
 • za jednotlivý úkon se přitom považuje zejména:
  • převzetí podkladů a příprava (převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy)
  • další porada s klientem přesahující jednu hodinu
  • písemné podání správnímu či jinému orgánu týkající se věci samé (odvolání, žaloba, návrh na povolení obnovy řízení apod.)
  • písemné podání spíše procesního charakteru (např. stížnost proti postupu finančního úřadu) – smluvní odměna pouze ve výši 50%
  • účast při úkonu správního či jiného orgánu, účast na jednání před správním a jiným orgánem, a to za každé započaté 2 hodiny
  • sepsání písemného rozboru věci
  • podání daňových přiznání a hlášení
 • smluvní tarif  stanovuje smluvní odměnu za jeden úkon služby daňového poradenství v závislosti na tarifní hodnotě takto (tento tarif vychází z advokátního tarifu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.) :

Smluvní odměna

Tarifní hodnota

500 Kč

0 - 1.000

1.000 Kč

1.000 - 5.000

1.500 Kč

5.000 - 10.000

1.500 Kč + 40 Kč za každých
započatých 1000 Kč, o které
tarifní hodnota převyšuje 10 000 Kč

10.001 - 200.000

9.100 Kč + 40 Kč za každých
započatých 10 000 Kč, o které
tarifní hodnota převyšuje 200 000 Kč

200.001 - 10,000.000

48 300 Kč + 40 Kč za každých
 započatých 100 000 Kč, o které
tarifní hodnota převyšuje 10 000 000 Kč 

více než 10,000.000 Kč

 • Za tarifní hodnotu se přitom považuje výše peněžitého plnění nebo hodnota věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu služby daňového poradenství, jichž se služba daňového poradenství týká. Uvádíme některé příklady:
  • při zastupování při daňové kontrole se za tarifní hodnou považuje výše hrozícího daňového doměrku, tj. výše doměrku vyplývajícího z dosud sporných (dle názoru finančního úřadu) výdajů nebo příjmů
  • při sestavení a podání odvolání nebo žaloby se za tarifní hodnou považuje výše doměřené (a v odvolání či žalobě rozporované) daně stanovené napadeným rozhodnutím správce daně
  • při sestavení a podání přiznání k dani z příjmů  se za tarifní hodnotu považuje 30 % ročních výnosů , resp. příjmů
  • při sestavení a podání přiznání k DPH se za tarifní hodnotu považuje 1% ze součtu přijatých a uskutečněných zdanitelných  plnění za zdaňovací období

Příklad stanovení odměny:

Podnikatel navštíví daňového poradce a požádá o sestavení a podání odvolání proti platebnímu výměru. Z předmětného platebního výměru vyplývá, že byla doměřena daň z příjmů ve výši 100.000 Kč, a to na základě výsledku předchozí daňové kontroly. Podnikatel (klient) s tímto výměrem a výsledky daňové kontroly nesouhlasí a hodlá se bránit. Tarifní hodnota (pro určení smluvní odměny) je v tomto případě tedy 100.000 Kč (doměřená daň platebním výměrem). Při použití výše uvedené tabulky (smluvní tarif) je tedy smluvní odměna ve výši 5.100 Kč. Daňový poradce tedy klientovi sdělí, že za první poradu (převzetí a příprava zastoupení) bude účtovat 5.100 Kč, za sestavení a podání odvolání pak bude účtovat rovněž 5.100 Kč. Pokud s tím bude klient souhlasit, uzavře se smlouva poskytování daňového poradenství a písemné ujednání o této konkrétní výši smluvní odměny, podepíše se plná moc pro zastupování ve věci tohoto odvolání a daňový poradce zahájí výkon svých služeb.